خدمات بریزینگ

انواع خدمات بریزینگ

بریزینگ مس به مس
اتصالدهی مس به مس فرآیندی علمی به منظور بهینه کردن اتصال و کسب کیفیت بالاتر در قطعات حساس مسی است. بریزینگ مس به مس بر خلاف روش های قدیمی بدون آب کردن قطعات انجام شده و در خلا و توسط کوره های مخصوص بریزینگ صورت می پذیرد.