سرمته حفاری T45

سرمته حفاری T45

سرمته حفاری T45/125 mm پرودریل
مدل : Q14-125-T45 
قطر: 125 میلی متر
دکمه های گیج: 8
دکمه های جلو: 6
طراحی کاربید: گنبدی، بالستیک
طرح بدنه : استاندارد
تماس سریع : 09138394929
سرمته حفاری T45/89 MM پرودریل
مدل : Q13-89-T45 
قطر: 89 میلی متر
دکمه های گیج: 8
دکمه های جلو: 5
طراحی کاربید: گنبدی
طرح بدنه : استاندارد
وزن : 3.2 کیلوگرم
سرمته حفاری T45/89mm RC پرودریل
مدل :  Q13-89-T45-RC
قطر: 89 میلی متر
دکمه های گیج: 8 عدد 12.7 میلی متری
دکمه های جلو: 5 عدد 12.7 میلی متری
طراحی کاربید: نیمه بالستیک
طرح بدنه : retrac
تماس سریع : 09138394929
سرمته حفاری T45/76 MM پرودریل
سرمته حفاری پرودریل T45/76 MM
مدل :Q12-76-T45
قطر: 76 میلی متر
دکمه های گیج: 8 عدد 11 میلی متری
دکمه های جلو: 4 عدد 11 میلی متری
طراحی کاربید: گنبدی
طرح بدنه : استاندارد
سرمته حفاری Q14/89mm/T45/RC پرودریل
مدل :  Q14-89-T45-RC
قطر: 89 میلی متر
دکمه های گیج: 8 عدد 
دکمه های جلو: 6 عدد
طراحی کاربید: گنبدی
طرح بدنه : Retrac
تماس سریع : 09138394929
سرمته حفاری پرودریل Q14/102mm/T45
مدل :  Q14-102-T45
قطر: 102 میلی متر
دکمه های گیج: 8 عدد 14 میلیمتری
دکمه های جلو: 6 عدد 14 میلی متری
طراحی کاربید: گنبدی
طرح بدنه : استناندارد
سرمته حفاری Q13/89mm/T45 پرودریل
مدل :  Q13-89-T45-UF
قطر: 89 میلی متر
دکمه های گیج: 8 عدد 13 میلی متری
دکمه های جلو: 5 عدد 13 میلی متری
طراحی کاربید: نیمه بالستیک
طرح بدنه : استناندارد
وزن: 4.18 کیلوگرم
سرمته حفاری T45/76mm/Q12 پرودریل
مدل :  Q12-76-T45
قطر: 76 میلی متر
دکمه های گیج: 8 عدد 11 میلی متری
دکمه های جلو: 4 عدد 11 میلی متری
طراحی کاربید: گنبدی
طرح بدنه : استناندارد
سرمته حفاری T45/76mm/Q13 پرودریل
مدل :  Q13-76-T45
قطر: 76 میلی متر
دکمه های گیج: 8 عدد 11 میلی متری
دکمه های جلو: 5 عدد 11 میلی متری
طراحی کاربید: گنبدی
طرح بدنه : استناندارد
تماس سریع : 09138394929