فهرست محصولات بر اساس برند Huada

سیم برش HUADA آبکاری شده سایز 10.5
خرید سیم برش HUADA آبکاری شده سایز 10.5
سایر سیم برش: 10.5 میلی متر
برند: HUADA 
کشور سازنده: چین
تعداد سگمنت (دانه) های الماسه در هر متر از سیم:33، 37 یا 40 عدد در هر متر
روش مونتاژ: فنر و پلاستیک / فقط فنر
مناسب برای برش: سنگ هایی با سختی متوسط و کم
سرعت خطی سیم: 45-35 متر بر ثانیه
سرعت برش سیم با توان 37 کیلووات: 16-10 مترمربع در ساعت
سرعت برش سیم با توان 55 و 75 کیلووات: 25-16 مترمربع در ساعت
طول عمر سیم: 30-15 مترمربع بر متر
سیم برش HUADA آبکاری شده سایز 11
خرید سیم برش HUADA آبکاری شده سایز 11
سایر سیم برش: 11 میلی متر
برند: HUADA 
کشور سازنده: چین
تعداد سگمنت (دانه) های الماسه در هر متر از سیم:33، 37 یا 40 عدد در هر متر
روش مونتاژ: فنر و پلاستیک / فقط فنر
مناسب برای برش: سنگ هایی با سختی متوسط و کم
سرعت خطی سیم: 45-35 متر بر ثانیه
سرعت برش سیم با توان 37 کیلووات: 16-10 مترمربع در ساعت
سرعت برش سیم با توان 55 و 75 کیلووات: 25-16 مترمربع در ساعت
طول عمر سیم: 30-15 مترمربع بر متر
سیم برش HUADA برش خشک سایز 11
خرید سیم برش HUADA برش خشک سایز 11
سایر سیم برش: 11 میلی متر
برند: HUADA 
کشور سازنده: چین
تعداد سگمنت (دانه) های الماسه در هر متر از سیم:33، 37 یا 40 عدد در هر متر
روش مونتاژ: فقط فنر
مناسب برای برش: سنگ هایی با سختی متوسط و کم
سرعت خطی سیم: 45-35 متر بر ثانیه
سرعت برش سیم با توان 37 کیلووات: 20-8 مترمربع در ساعت
سرعت برش سیم با توان 55 و 75 کیلووات: 30-12 مترمربع در ساعت
طول عمر سیم: 60-15 مترمربع بر متر
سیم برش HUADA برش خشک سایز 11.5
خرید سیم برش HUADA برش خشک سایز 11.5
سایر سیم برش: 11.5 میلی متر
برند: HUADA 
کشور سازنده: چین
تعداد سگمنت (دانه) های الماسه در هر متر از سیم:33، 37 یا 40 عدد در هر متر
روش مونتاژ: فقط فنر
مناسب برای برش: سنگ هایی با سختی متوسط و کم
سرعت خطی سیم: 45-35 متر بر ثانیه
سرعت برش سیم با توان 37 کیلووات: 20-8 مترمربع در ساعت
سرعت برش سیم با توان 55 و 75 کیلووات: 30-12 مترمربع در ساعت
طول عمر سیم: 60-15 مترمربع بر متر
تماس سریع : 09138394929
سیم برش HUADA سینتر شده سایز 10.5
خرید سیم برش HUADA سینتر شده سایز 10.5
سایر سیم برش: 10.5 میلی متر
برند: HUADA 
کشور سازنده: چین
تعداد سگمنت (دانه) های الماسه در هر متر از سیم:33، 37 یا 40 عدد در هر متر
روش مونتاژ:فنر و لاستیک / فنر و پلاستیک / فقط فنر
مناسب برای برش:سنگ های نرم
سرعت خطی سیم: 35-50 متر بر ثانیه
سرعت برش سیم با توان 37 کیلووات: 10-18 مترمربع در ساعت
سرعت برش سیم با توان 55 و 75 کیلووات: 20-30 مترمربع در ساعت
طول عمر سیم: 40-80 مترمربع بر متر
سیم برش HUADA سینتر شده سایز 11
خرید سیم برش HUADA سینتر شده سایز 11
سایر سیم برش: 11 میلی متر
برند: HUADA 
کشور سازنده: چین
تعداد سگمنت (دانه) های الماسه در هر متر از سیم:33، 37 یا 40 عدد در هر متر
روش مونتاژ:فنر و لاستیک / فنر و پلاستیک / فقط فنر
مناسب برای برش:سنگ های دارای سختی متوسط
سرعت خطی سیم: 45-35 متر بر ثانیه
سرعت برش سیم با توان 37 کیلووات: 15-7 مترمربع در ساعت
سرعت برش سیم با توان 55 و 75 کیلووات: 20-15 مترمربع در ساعت
طول عمر سیم: 60-25 مترمربع بر متر
سیم برش HUADA سینتر شده سایز 11.5
خرید سیم برش HUADA سینتر شده سایز 11.5
سایر سیم برش: 11.5 میلی متر
برند: HUADA 
کشور سازنده: چین
تعداد سگمنت (دانه) های الماسه در هر متر از سیم:33، 37 یا 40 عدد در هر متر
روش مونتاژ:فنر و لاستیک / فنر و پلاستیک / فقط فنر
مناسب برای برش:سنگ های سخت
سرعت خطی سیم: 45-35 متر بر ثانیه
سرعت برش سیم با توان 37 کیلووات: 10-5 مترمربع در ساعت
سرعت برش سیم با توان 55 و 75 کیلووات: 15 -10 مترمربع در ساعت
طول عمر سیم: 30-20 مترمربع بر متر
سیم برش HUADA مولتی وایر سایز 5.3
خرید سیم برش HUADA مولتی وایر سایز 5.3
سایز سیم برش: 5.3 میلی متر
کشور سازنده: چین
برند: HUADA
مناسب برای ماشین سنگبری مولتی وایر
تعداد سگمنت در هر متر از سیم: 37 عدد
روش مونتاژ: پلاستیک
مناسب برای: برش سنگ های سخت، متوسط و نرم
سرعت خطی سیم (متر بر ثانیه):
30-33 برای سنگ نرم
28-32 برای سنگ متوسط
26-32 برای سنگ سخت
سرعت برش (متر مربع بر ساعت):
1/2-1/5 برای سنگ نرم
0/6-1/2 برای سنگ متوسط
0/4-0/6 برای سنگ سخت
طول عمر سیم برش (متر مربع بر متر):
10-15 برای سنگ نرم
8-12 برای سنگ متوسط
5-8 برای سنگ سخت
سیم برش HUADA مولتی وایر سایز 6.3
خرید سیم برش HUADA مولتی وایر سایز 6.3
سایز سیم برش: 6.3 میلی متر
کشور سازنده: چین
برند: HUADA
مناسب برای ماشین سنگبری مولتی وایر
تعداد سگمنت در هر متر از سیم: 37 عدد
روش مونتاژ: پلاستیک
مناسب برای: برش سنگ های سخت، متوسط و نرم
سرعت خطی سیم (متر بر ثانیه):
30-33 برای سنگ نرم
28-32 برای سنگ متوسط
26-32 برای سنگ سخت
سرعت برش (متر مربع بر ساعت):
1/2-1/5 برای سنگ نرم
0/6-1/2 برای سنگ متوسط
0/4-0/6 برای سنگ سخت
طول عمر سیم برش (متر مربع بر متر):
10-15 برای سنگ نرم
8-12 برای سنگ متوسط
5-8 برای سنگ سخت
سیم برش HUADA مولتی وایر سایز 7.3
خرید سیم برش HUADA مولتی وایر سایز 7.3
سایز سیم برش: 7.3 میلی متر
کشور سازنده: چین
برند: HUADA
مناسب برای ماشین سنگبری مولتی وایر
تعداد سگمنت در هر متر از سیم: 37 عدد
روش مونتاژ: پلاستیک
مناسب برای: برش سنگ های سخت، متوسط و نرم
سرعت خطی سیم (متر بر ثانیه):
30-33 برای سنگ نرم
28-32 برای سنگ متوسط
26-32 برای سنگ سخت
سرعت برش (متر مربع بر ساعت):
1/2-1/5 برای سنگ نرم
0/6-1/2 برای سنگ متوسط
0/4-0/6 برای سنگ سخت
طول عمر سیم برش (متر مربع بر متر):
10-15 برای سنگ نرم
8-12 برای سنگ متوسط
5-8 برای سنگ سخت
تماس سریع : 09138394929
سیم برش HUADA مولتی وایر سایز 8.5
خرید سیم برش HUADA مولتی وایر سایز 8.5
سایز سیم برش: 8.5 میلی متر
کشور سازنده: چین
برند: HUADA
مناسب برای ماشین سنگبری مولتی وایر
تعداد سگمنت در هر متر از سیم: 37 عدد
روش مونتاژ: پلاستیک
مناسب برای: برش سنگ های سخت، متوسط و نرم
سرعت خطی سیم (متر بر ثانیه):
30-33 برای سنگ نرم
28-32 برای سنگ متوسط
26-32 برای سنگ سخت
سرعت برش (متر مربع بر ساعت):
1/2-1/5 برای سنگ نرم
0/6-1/2 برای سنگ متوسط
0/4-0/6 برای سنگ سخت
طول عمر سیم برش (متر مربع بر متر):
10-15 برای سنگ نرم
8-12 برای سنگ متوسط
5-8 برای سنگ سخت