سرمته های حفاری

سرمته حفاری اصلی ترین قسمت یک سیستم حفاری است و به پایین ترین نقطه این سیستم یعنی راد (Rod) متصل می گردد و عمل شکستن، خرد کردن، کندن و خراش سنگ در حفاری بکار می رود.

سرمته های حفاری براساس نوع کارکرد به سه دسته تقسیم می شوند:

گروه اول سرمته هایی هستند که سنگ ها و مواد سخت را خرد کرده و می تراشند. اینگونه سرمته ها با رس چسبیده، سنگ های ساشی و شیل رسی بیشتر سازگار می باشند.

دسته دوم سرمته هایی اند که با برش امکان نفوذ در سنگ ها را فراهم می کنند. برای حفاری سنگ های سخت، نیمه سخت و سنگ های سایشی اینگونه سرمته ها مناسب تر به شمار می روند.

گروه سوم با ایجاد ترک و خراش در سنگ و کندن تدریجی آنها حفاری را پیش می برند و بیشتر مناسب برای حفاری سنگ های سخت و نیمه سخت می باشند.

سرمته حفاری T45/125 mm پرودریل
مدل : Q14-125-T45 
قطر: 125 میلی متر
دکمه های گیج: 8
دکمه های جلو: 6
طراحی کاربید: گنبدی، بالستیک
طرح بدنه : استاندارد
تماس سریع : 09138394929
سرمته حفاری T45/89 MM پرودریل
مدل : Q13-89-T45 
قطر: 89 میلی متر
دکمه های گیج: 8
دکمه های جلو: 5
طراحی کاربید: گنبدی
طرح بدنه : استاندارد
وزن : 3.2 کیلوگرم
سرمته حفاری T45/89mm RC پرودریل
مدل :  Q13-89-T45-RC
قطر: 89 میلی متر
دکمه های گیج: 8 عدد 12.7 میلی متری
دکمه های جلو: 5 عدد 12.7 میلی متری
طراحی کاربید: نیمه بالستیک
طرح بدنه : retrac
تماس سریع : 09138394929
سرمته حفاری T45/76 MM پرودریل
سرمته حفاری پرودریل T45/76 MM
مدل :Q12-76-T45
قطر: 76 میلی متر
دکمه های گیج: 8 عدد 11 میلی متری
دکمه های جلو: 4 عدد 11 میلی متری
طراحی کاربید: گنبدی
طرح بدنه : استاندارد
سرمته حفاری Q14/89mm/T45/RC پرودریل
مدل :  Q14-89-T45-RC
قطر: 89 میلی متر
دکمه های گیج: 8 عدد 
دکمه های جلو: 6 عدد
طراحی کاربید: گنبدی
طرح بدنه : Retrac
تماس سریع : 09138394929
سرمته حفاری پرودریل Q14/102mm/T45
مدل :  Q14-102-T45
قطر: 102 میلی متر
دکمه های گیج: 8 عدد 14 میلیمتری
دکمه های جلو: 6 عدد 14 میلی متری
طراحی کاربید: گنبدی
طرح بدنه : استناندارد
سرمته حفاری Q13/89mm/T45 پرودریل
مدل :  Q13-89-T45-UF
قطر: 89 میلی متر
دکمه های گیج: 8 عدد 13 میلی متری
دکمه های جلو: 5 عدد 13 میلی متری
طراحی کاربید: نیمه بالستیک
طرح بدنه : استناندارد
وزن: 4.18 کیلوگرم
سرمته حفاری T45/76mm/Q12 پرودریل
مدل :  Q12-76-T45
قطر: 76 میلی متر
دکمه های گیج: 8 عدد 11 میلی متری
دکمه های جلو: 4 عدد 11 میلی متری
طراحی کاربید: گنبدی
طرح بدنه : استناندارد
سرمته حفاری T45/76mm/Q13 پرودریل
مدل :  Q13-76-T45
قطر: 76 میلی متر
دکمه های گیج: 8 عدد 11 میلی متری
دکمه های جلو: 5 عدد 11 میلی متری
طراحی کاربید: گنبدی
طرح بدنه : استناندارد
تماس سریع : 09138394929
سرمته حفاری Q14/89mm/T51 پرودیل
مدل :  Q14-89-T51
قطر: 89 میلی متر
دکمه های گیج: 8 عدد 13 میلی متری
دکمه های جلو: 4 عدد 12 میلی متری
طراحی کاربید: نیمه بلاستیک
طرح بدنه : استاندارد
وزن : 3.77 کیلوگرم