سرمته حفاری T51

سرمته حفاری T51

سرمته حفاری Q14/89mm/T51 پرودیل
مدل :  Q14-89-T51
قطر: 89 میلی متر
دکمه های گیج: 8 عدد 13 میلی متری
دکمه های جلو: 4 عدد 12 میلی متری
طراحی کاربید: نیمه بلاستیک
طرح بدنه : استاندارد
وزن : 3.77 کیلوگرم
سرمته حفاری Q15/102mm/T51 پرودریل
مدل :  Q15-102-T51
قطر: 102 میلی متر
دکمه های گیج: 8 عدد 14 میلی متری
دکمه های جلو: 7 عدد 13 میلی متری
طراحی کاربید: نیمه بلاستیک
طرح بدنه : استاندارد
وزن : 4.72 کیلوگرم
تماس سریع : 09138394929
سرمته حفاری Q15/102mm/T51/RC پرودریل
مدل :  Q15-102-T51-RC
قطر: 102 میلی متر
دکمه های گیج: 8 عدد 14 میلی متری
دکمه های جلو: 6 عدد 14 میلی متری
طراحی کاربید: نیمه بلاستیک
طرح بدنه : retrac
وزن : 7.5 کیلوگرم
سرمته حفاری Q14/89mm/T51/RC پرودریل
مدل :  Q15-89-T51-RC
قطر: 89 میلی متر
دکمه های گیج: 8 عدد
دکمه های جلو: 6 عدد
طراحی کاربید: نیمه بلاستیک
طرح بدنه : retrac
وزن : 7.5 کیلوگرم
سرمته حفاری Q14/115mm/T51 پرودریل
مدل :  Q15-115-T51
قطر: 115 میلی متر
دکمه های گیج: 8 عدد
دکمه های جلو: 6 عدد
طراحی کاربید: نیمه بلاستیک
طرح بدنه : استاندارد
تماس سریع : 09138394929
سرمته حفاری Uniface Q13/89mm/T51 پرودریل
مدل :  Q13-89-T51
قطر: 89 میلی متر
دکمه های گیج: 8 عدد 13 میلی متری
دکمه های جلو: 5 عدد 13 میلی متری
طراحی کاربید: نیمه بلاستیک
طرح بدنه : استاندارد
تماس سریع : 09138394929